Participarea la licitații - Garanția Bid Bond

Vom vorbi astăzi despre BID BOND - Garanția de participare la licitații, necesară participării la licitații.

Asigurarea de Garantie pentru participarea la licitatie (BID BOND) reprezinta o alternativa la Scrisoarea de Garantie Bancara sau la viramentul bancar in favoarea autoritatii contractante, pentru participarea la licitatii

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. Garanţia trebuie să fie irevocabilă iar instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:
- condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
- necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Avantajele Asigurarii de Garantie pentru participarea la licitatie sunt:

a) facilitarea participării la licitaţiile publice;

b) deblocarea sumelor constituite ca garanţie de participare;

c) neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;

d) timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.

e) costuri reduse

RISCURILE ASIGURATE:

a) ofertantul şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

d) in urma respingerii contestatiei formulate de catre ofertantul se vor retine sumele precizate la art. 2781 alin. 1 litera d) din OUG 34/2006

Contractul de asigurare se încheie pe perioada de valabilitate a ofertei acesta putandu-se prelungi în schimbul plăţii de către Asigurat a unei prime de asigurare calculată pentru perioada de valabilitate prelungită. Perioada maxima de Asigurare este de 6 de luni.

Documente necesare sunt: 
- certificatul de înregistrare (copie);

- ultimele trei bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultimele trei balanţe incheiate, semnate si stampilate

- documentaţia de atribuire (fişa de date a achiziţiei) în baza căreia se solicită garanţia si numarul anuntului de participare;

- certificatul constatator, eliberat de Registrul Comertului, parte din documentatia de participare solicitata de autoritatea contractantă.

Cele mai profesioniste informații legate de LICITATII IN UNIUNEA EUROPEANA și posibilitățile de garantare a participării la aceste licitații le găsiți pe www.bidbond.ro.


SHARE

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 opinii avizate: